MAGYAR LÉLEK ALAPÍTVÁNY

V E S Z P R É M

Készült a Magyar Kormány támogatásával

Támogassa személyi jövedelemadója 1%-val alapítványunkat

Alapítónk   Dr. Márfi Gyula emeritus érsek atya     

A magyar lélek a Kárpát-medence teremtett és épített környezetéhez, népességének történelméhez, kultúrájához, szokásaihoz és közösségi kapcsolatrendszeréhez való érzelmi kötődés, a nemzet és az ország megmaradásának és jövőjének biztosítéka, mely komoly veszélyben van.Az alapítvány célja


A magyarság és nemzetiségeinek a keresztény-keresztyén kultúrkörbe tartozó szellemi, tárgyi, épített és teremtett értékeinek széleskörű megismertetése hagyományos és korszerű innovatív technológiák, kommunikációs megoldások segítségével, különös tekintettel a hitéletre, a művészetekre, tudományra és a néphagyományokra.Magyar Lélek Útja


A magyarság és nemzetiségeinek a keresztény-keresztyén kultúrkörbe tartozó szellemi, tárgyi, épített és teremtett értékeinek széleskörű megismertetése hagyományos és korszerű innovatív technológiák, kommunikációs megoldások segítségével, különös tekintettel a hitéletre, a művészetekre, tudományra és a néphagyományokra.


A természet, a társadalom és az egyén harmonikus kapcsolata az emberiség megmaradásának és a jó minőségű életének az alapja. Egy szebb jövő (leendő) alkotó személyiségeit motiválni kell képességeik hatékony, hittel teli kibontakoztatására, az egészséges, környezettudatos gondolkodás elsajátítására, a test, a lélek és a szellem tudatos ápolására. Ehhez az érzékelés, a közvetlen- és közvetett információk áradata jelenti a jó vagy rossz táplálékot. 

A “jó” biztosítása - egyre pörgősebb világunkban - komoly kihívás, ezért néha lassítani kell, aktívan pihenve töltekezni, csendesen meditálni. A testi, lelki és szellemi megújulásához erősíteni kell a kapcsolatot a teremtett és épített világgal, múltunkkal és jelenünkkel, embertársainkkal.

Ehhez adhat támogatást és iránymutatást a 


Magyar Lélek Útja 

(Győr - Pannonhalma - Bakonyszentlászló - Porva - (Csatka) - Zirc - Bakonybél Veszprém - (Nagyvázsony) - Felsőörs-  Tihany ).


Az “útépítést” a valóságban és virtuálisan is végre szeretnénk hajtani.© 2011. Az akadémia elindítója és vezetője: Sztojalovszky Béla 

E-mail: verancsicsakademia@mlak.hu

A mai kor emberének elvétve vannak eszményképei, példaképei, vagy ha léteznek azok gyakran hamis minták és ábrándok mentén alakultak ki. Napjainkban nem a teremtő, hanem a fogyasztó ember áll a tömegízlés középpontjába. A fogyasztáshoz pénz és információ kell, míg felelősségteljesen gondolkozni, beszélgetni, egymás gondolatain, tapasztalatain elmélkedve pallérozni saját magunkat, jobbítani környezetünket sajnos kevésbé népszerű időtöltés.

A természet és társadalom harmonikus kapcsolata az emberiség megmaradásának és jó minőségű életének az alapja. Egy remélt szebb jövő alkotó személyiségeit már a családban és az iskolában is lehet és kell motiválni képességeik hatékony, előrevivő kibontakoztatására, egy egészséges, környezettudatos szemlélet elsajátítására. Az igazi innovációk mindig ezt követték és fogják követni a jövőben is.

A programjában megvalósuló előadások, rendezvények - a nagy reneszánsz polihisztor Verancsics Faustus mai szemmel is kiemelkedő életművére mintaként tekintve - a gondolkodó, kreatív alkotó bemutatását, tevékenységük és eredményeik népszerűsítését kívánják segíteni. Az előadók a tágabban és szűkebben értelmezett környezetükről, életükről és munkásságukról fejtik ki gondolataikat élőben szóban, papíron írásban vagy a világháló lehetőségeit kihasználva.


Verancsics Faustus (Faust Vrančić) életrajzából 

A jó fa pedig, amelyet vízfolyás mellé ültettek, 

a maga idejében mindig 

meghozza termését

Keresztény erkölcstan«megjelent a „Logica nova” című könyvben az 

Ethica christiana” toldalékban, Velence, 1616»

1551-ben született a dalmáciai Šibenik (Sebenico) városában.  Tízéves korában árva lett. 

Nagybátyja Verancsics  Antal esztergomi érsek nevelte, Pozsonyban tanítatta.

1568 -1572 Páduában tanult, jogot, logikát, matematikát és mechanikát.  

1578-ban Pozsonyban megnősül.

1579 -1582-ig Veszprémben várkapitány és a püspökség birtokainak kormányzója, 

mely feladatokra Fejérkövy István püspök méltató oklevéllel 1579. szeptember 27-én 

nevezte ki.

1582 -1594 II. Rudolf császár titkára Prágában (Johannes Kepler és Tycho Brache 

hatása Verancsics későbbi munkásságára)

1594 -1598 Velencében élt és tudományos tevékenységet folytatott.

1598-ban gyermekei és felesége halála után egyházi szolgálatba lép, majd a császár csanádi püspökké nevezi ki.

1599-ben kegyvesztett lett, mert nem fogadta el  Erdély erőszakos katolizálása céljából felajánlott gyulafehérvári püspökséget.

1605-ben Rómában a pálosok szerzetesi rendjébe vonult.

1616-ban Velencébe költözött és 1617-ben szeretett városában hunyt el. 

Szülőföldje közelében Prvić szigetén helyezték örök nyugalomra.

Főbb művei:

 Néhány kiválasztott szűz élete (horvátul - Róma, 1606. a szlávok eredetéről szóló toldalékkal), 

 “Logica nova" (Velence, 1616, az “Ethica christiana” toldalékkal),

 ”Machinae novae" (Velence, 1616). 

 ”Vita Antoni Werantili" (Buda, 1798, kiadta Kovachich Márton György a Scriptores Rerum Hungaricarum Minores I. kötetében),

 A pápához intézett három emlékirata 

 (Budapest, 1933. kiadta Tóth László: "Verancsics Faustus csanádi püspök és emlékiratai V. Pál pápához a magyar katolikus egyház állapotáról"),

 ”Historia Dalmatiae" (ez utóbbit koporsójába tétette).

“Ötnyelvű szótár” (horvát, magyar, német, latin, olasz)

Fő munkája az új gépezetek illusztrált leírásait tartalmazó  

Új gépek -  “Machinae novae" 

  2023 - 2024-ben “Kultúra, identitás, patriotizmus” című előadásokt  itt nézheti meg 

A könyvbemutatóról készült video itt tekinthető meg.

Megjelent: Dr. Márfi Gyula:   Jegyzetek az Iszlámról

                                           - Keresztény szemmel -
Dr. Márfi Gyula érsek atya “Az Istenkeresés útjain” könyvének előszavát ajánljuk figyelmükbe: 
“Amikor a "pap" szót kimondjuk, elsősorban miséző, illetve szentségeket kiszolgáltató férfiakra gondolunk. A pap azonban tanító (magvető), illetve lelkipásztor is, aki kormányozza, összefogja, adminisztrálja is a rábízott közösségeket. Én a szentelésem óta eltelt 53 évben túlnyomórészt az egyházkormányzatban való részvételt kaptam osztályrészemül, mint püspöki titkár, irodaigazgató, segédpüspök és érsek.

Viszont mindig is úgy éreztem, hogy én elsősorban a tanításra kaptam talentumot a Szentlélektől. Ezen belül pedig különösen a szoros értelemben vett hit-tan az én igazi területem, ideértve a vallásfilozófiát és az alapvető hittant is. Ez talán azzal is magyarázható, hogy a marxista ideológia "virágkorában" nőttem fel, amikor hetente hatszor hallottuk az iskolában, hogy nincs Isten, a vallás csak huncut papok találmánya, a Biblia pedig mítoszok és legendák gyűjteménye. És csak egyszer, vasárnap mondták nekünk a templomban, hogy Isten mégiscsak létezik, Jézus halála és feltámadása pedig nemcsak "szent elgondolás" (Ady), hanem realitás, a halál utáni élettel, a pokollal és a mennyországgal együtt.

Bűneim természetesen nekem is voltak, de a hittanórákon tanult és szüleim által is hangoztatott parancsolatok megtartása számomra nem jelentett különösebb nehézséget. Ha létezik egy jó és igazságos Isten, ha van mennyország és pokol, ha a túlsó parton újra találkozhatom és örökre együtt lehetek szeretteimmel: ez minden fáradságot megér.

De van-e jó Isten, és van-e mennyország? Nem kell-e attól félni, hogy mégis az ateistáknak van igazuk, akik látszólag sokan vannak és erősebbek is nálunk? Én szívből ragaszkodtam hitünkhöz, ugyanakkor rendkívüli kínnal járt a félelem, hogy "hátha mégis nekik van igazuk..." Szüleimmel, kik okos, de egyszerű emberek voltak és papjainkkal, akik kis falunktól távol laktak, kétségeimről beszélni sem mertem.

Mit tehettem? Imádkoztam, amennyire képes voltam, és elkezdtem gondolkozni. Általános iskolás koromban már istenérveket fogalmaztam, és bizonyítékokat kerestem hitünk fő igazságai mellett. Mire volt jó mindez és miért engedte meg a jó Isten a kínzó kételyeket? Bizonyára azért, hogy tudatosabbá tegye hitemet és kialakítson bennem némi kreativitást, amely által egyes igazságokat sajátos módon és az egyszerűbb emberek számára is érthetően tudjak megfogalmazni.

Egyszer Miskolcon tartottam egy előadást a mindenki számára szükséges kegyelmek (görög nevük: karisz) és a sajátos, kinek-kinek a küldetéséhez kapott kegyelmi adományok (görög nevük: karizma) különbségéről és egységéről. Ezt követően bejött hozzám egy fiatal hitoktató hölgy, és azt mondta: "Püspök úr, én most már csak egy dolgot nem értek." - "Mi ez az egy dolog?" - kérdeztem némi csodálkozással. "Hát az - válaszolta - hogy amit ön elmondott, arra mi magunktól miért nem jöttünk rá..., mikor olyan egyszerű és világos az egész."

Ekkor kezdtem ráébredni arra: az én sajátos karizmám talán éppen abban áll, hogy amit sokan sejtenek, de szavakba önteni nem tudnak, azt én képes vagyok úgy megfogalmazni, hogy előttük is világos legyen, sőt arra is rádöbbenjenek, hogy itt "húsbavágó", létünk alapjait érintő igazságokról van szó. És az érintett igazság közelebb kerüljön nem csak az eszükhöz, hanem a szívükhöz is. Biztos, hogy a Szentháromságról, a másvilágról vagy korunk vallásairól írt tanulmányaim nem "pofonegyszerűek, mégis érdekes és izgalmas olvasmányokká válhatnak Kedves Olvasóim számára.

Még a kezdetben fárasztónak tűnő cikkek is egy idő múlva olvashatóvá válnak, vízesések tárulnak fel és szakadékok, magasság és mélység, az elérhetetlennek és távolinak tűnő igazságok közel kerülnek, és egyfajta sajátos boldogsággal ajándékozzák meg a türelmes és nyílt szívű olvasót.

A csúfosnak tűnő halálból dicsőségesen feltámadt Názáreti Jézus kegyelme kísérjen mindannyiunkat.


 Veszprém, 2023. május 29.


 Márfi Gyula

nyugalmazott veszprémi érsek”


I M P R E S S Z U M

T Á M O G A T Á S

Magyar Lélek Alapítvány

8200 Veszprém, Észak-keleti útgyűrű 12.

Elérhetőség: info@mlak.hu


Nyilvántartási szám: 19-01-0001877

Adószám: 19306012-1-19

Bankszámlaszám: 10104820-71946800-01005007


Főtevékenység:    

9499    M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység


Tevékenységek:

5811    Könyvkiadás

5819    Egyéb kiadói tevékenység

9329    M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

7219    Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés

7990    Egyéb foglalás


Rólunk


Magyar Lélek Alapítvány

Alapító: Dr. Márfi Gyula emeritus veszprémi érsek

Az alapítás időpontja: 2021. június 14.


Az alapítvány kuratóriumának tagjai:

Sztojalovszky Béla elnök

Farkas András tag

Ferencz Zoltán tag

Amennyiben adományával támogatni kívánja alapítványuk céljait és munkáját, kérjük az alábbiak szerint tegye meg.

A támogatás összegét az MBH Banknál vezetett 10104820-71946800-01005007 számlánkra kérjük utalni. A közlemény rovatban meg kell adni a támogató nevét, adóazonosító jelét vagy adószámát és írja be az adomány szót.